Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca BE THERAPIST YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (“Be Therapist”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, https://selfweller.com/ alan adlı internet sitesi ve “Selfweller” mobil uygulaması (“Platform”) kullanımına ilişkin Platform kullanıcılarını; KVKK’nın 10. maddesi gereğince ve siz kullanıcıların memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Veri Sorumlusu

İTOB OSB Mahallesi, 10032. Sokak No:2 Menderes / İZMİR adresinde mukim, Menderes Vergi Dairesi nezdinde 1601779578 vergi numarası ile kayıtlı Be Therapist Yazılım Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Be Therapist ile olan ilişkileriniz kapsamında, bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde/yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Bu kapsamda Kişisel verileriniz; internet sitemiz, üyelik formu, iletişim formu, danışan tanıma formu ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile onayınız dahilinde, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
İnternet sitesini kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz;
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Be Therapist Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri

Kimlik Verileri; ad-soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, cinsiyet,
İletişim Verileri; e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres,
İşlem Güvenliği Verileri; kullanıcı oturum bilgileri, Platform üzerinden yaptığınız her türlü işlemlere ilişkin kayıtlar,
Finans Verileri; kredi/banka kartı bilgileri, hesap sahibi bilgileri.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler; sağlık verileri, Kanunda tahdidi olarak sayılan özel nitelikli kişisel verilerden biridir. Bu veriler, Be Therapist tarafından, Platform üzerinden seçtiğiniz terapi türüne göre, danışan tanıma formunu doldurmanız suretiyle elde edilebilecek olup, yalnızca bireysel olarak hazırlanacak olan seans videoları için kullanılacaktır. İlgili sağlık verileri açıkça onay verdiğiniz, rıza gösterdiğiniz takdirde tarafımızca işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda izah edilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;
İş ortakları ve hizmet sağlayıcılarına üyelik hizmetlerinin sağlanması ve desteklenmesi amacıyla,
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, mevcut yasal düzenlemeler ve yetkili makamlar tarafından talep edilmesi durumunda,
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Süresi
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Be Therapist Yazılım Anonim Şirketi tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunulan ürün ile hizmetleri geliştirmek, istihdam sağlamak ve hizmet faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (d) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Be Therapist, hukuka uygun olarak işlediği kişisel verileri Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında ve diğer ilgili mevzuat gereğince sözleşmesel ilişkinin kurulması halinde sözleşme süresi ve kanunların izin verdiği süreler boyunca veya kurulmaması halinde ise Be Therapist’e yapılan başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Tutulan veriler, KVKK madde 7 gereğince verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklarına yönelik açıklamaları ile birlikte taleplerini, aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilir:
[email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
İTOB OSB Mahallesi, 10032. Sokak No:2 Menderes / İZMİR adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla,
25828-93812-40286 KEP adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

WHATSAPP İLETİŞİM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Be Therapist olarak, https://www.selfweller.com/ alan adlı internet sitesi üzerinde yer alan “Uzmana Sor” adlı link ile erişilen WhatsApp iletişim hattına linke tıklanması vasıtası ile kaydedilen iletişim bilgileri ve mesaj içeriği verisi kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: İTOB OSB Mahallesi, 10032. Sokak No:2 Menderes / İZMİR adresinde mukim, Menderes Vergi Dairesi nezdinde 1601779578 vergi numarası ile kayıtlı Be Therapist Yazılım Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, 
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, 
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Be Therapist Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:

İletişim Bilgisi ve Mesaj İçeriği:

 • WhatsApp “Uzmana Sor” linkine tıklayarak yönlendirme talep eden kişinin İletişim Bilgisi ve Mesaj İçeriği verisi linke tıklanması ve tarafımıza mesaj gönderilmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi ile tarafımıza yöneltilen talep ve sorulara ilişkin çözüm odaklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla işlediğimiz İletişim ve Mesaj İçeriği verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi tarafından yöneltilen talep ve soruların çözümlenebilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veriler, uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir. 

Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. 

Veri sahipleri, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, kimliklerini tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirler:

 • [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • İTOB OSB Mahallesi, 10032. Sokak No:2 Menderes / İZMİR adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • 25828-93812-40286 KEP adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Be Therapist, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti başvuruda bulunan veri sahibinden isteme hakkını saklı tutar.

ÇEREZ POLİTİKASI
     

        ZORUNLU ÇEREZLER
        

        HER ZAMAN AKTİF
Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Web sitesinde dolaşmanıza ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet talebine karşılık gelen eylemlere gibi özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamaktadır.


       PERFORMANS ÇEREZLERİ
          

          AKTİF - İNAKTİF
Bu çerezler, web sitesinin çalışma şeklini iyileştirmek ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına (Örneğin; web sayfalarında hata mesajı alıp almadıkları) ilişkin bilgileri içermektedir.

 

         FONKSİYONEL ÇEREZLER
         


          AKTİF - İNAKTİF
Bu çerezler web sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve gelişmiş, daha fazla kişisel özellikler sağlamasını sağlar. Ayrıca metin boyutunda, yazı tiplerinde ve web sayfalarının diğer bölümlerinde özelleştirebileceğiniz değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma etkinliğinizi izleyemezler. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

 

REKLAM/PAZARLAMA ÇEREZLERİ:
          


         AKTİF - İNAKTİF
Bu çerezler, sizin profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunmak için kullanılırlar. Aynı zamanda, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmasının yanı sıra, bir reklamı görme sayısını sınırlamak için de kullanılmaktadır. Genellikle web sitesi sahibinin izniyle reklam ağlarına yerleştirilir. Web sitesini ziyaret ettiğiniz ve çerezde yer alan bilgiler reklam verenler diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu çerezlere izin vermezseniz, farklı web sitelerinde hedefli reklamlarımızı deneyimlemezsiniz.

 


1. Genel Bilgi
Bu çerez politikası BE THERAPİST YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır. Sitemize yapılan ziyaret sırasında elde edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında işlenmekte ve muhafaza edilmesine de büyük önem verilmektedir.
BE THERAPIST YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ’ne ait https://selfweller.com internet sitemizde çeşitli çerezler kullanılmaktadır. İşbu Çerez Politikasının amacı, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında hangi çerezleri kullandığımızı ve bu kullandığımız çerezlerin kullanım amaçları hakkında sizlere bilgi vermektedir.
Çerez, ziyaret ettiğiniz internet sitesi aracılığıyla elde edilen ve çerezi yerleştiren kişinin sizinle ilgili bilgi edinmesini sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler genelde internet sitelerinin çalışmasını veya daha iyi çalışmasını sağlamak, genel kullanım raporları oluşturmak veya kullanıcıların hatırlanmasını sağlamak gibi işlevsellik, performans, pazarlama faaliyetleri gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
2. Kullandığımız Çerezler ile Kullanım Amaçlarımız
Çerezleri, sitelerimizin daha kolay kullanılması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama portföyü sunulması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. Çerezler ayrıca, web sitemiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığını anlamak ve web sitemizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri web sitemizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanılır. Çerezler, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Çerezler, ana bellekten veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.
Kullandığımız bazı çerezler sizlere verdiğimiz hizmetler kapsamında zorunlu olarak kullanılırken, bazı çerezler ise sadece siz onay verdiğiniz sürece kullanılmaktadır.
3. Kullandığımız çerezler:
Zorunlu çerezler: Zorunlu çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
İşlevselliği artırmak için kullanılan çerezler: Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Örneğin, bölgeye göre dil seçiminin sağlanması gibi sitemizin işlevselliğini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler Kanun’un 5. maddesinin 1.fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
Performans çerezleri: Sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanılır. Böylece sitenin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bu çerezler ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz. Bu tür çerezler Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
Pazarlama ve reklam çerezleri: Bu çerezler ile internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada işlemleriniz kaydedilerek sizlerin davranış alışkanlıkları analiz edilmekte bu yolla kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel içeriklerin ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. Bu tür çerezler Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
4. Çerezleri Kaldırma Prosedürü
İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayınız. Çerezlere verdiğiniz izni iptal ettiğinizde sitemizin bazı fonksiyonlarını kullanamayabilir veya daha az etkinlikle kullanabilirsiniz.
Bunun yanı sıra çerezler kullandığınız tarayıcılar vasıtasıyla sistemimize yerleştirilir. Kullanıcılar, kullandıkları tarayıcılara göre değişen yöntemler ile, şirketimize ait web sitesinde kullanılan, saklanan ve işlenen çerezlerden dilediklerini silebilir, engelleyebilir veya tekrar onay verebilir.
Be Therapist, bu çerez bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gizliliğinizi önemsiyor ve bu nedenle çerez bildirimimizi gerektikçe güncelliyoruz. Güncel versiyonuna sitemizi ziyaret ederek her zaman ulaşabilirsiniz.